آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در بیواز با هدف یک پارچه سازی اطلاعات و تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان جهت خدمات بیشتر به مشتریان در پاییز 1401 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت.

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بیواز

شرکت فرادیس با پیاده سازی نرم افزار CRM در شرمت بیواز، این مجموعه را در رسیدن به اهداف خود همراهی می‌کند.

شرکت بیــواز، بــا همــکاری مهندســین و متخصصیــن زبــده داخلــی، بــا بیــش از یــک دهــه تحقیــق و بررســی بــر روی سیســتم هــای حفاظتــی و امنیتــی موجـود و پـردازش نیازهـای مختلـف کاربـران موفـق بـه تولید سیسـتم اعـلان هشـدار (دزدگیر) هوشـمند و بـه روز، کاربـردی در انـواع اماکـن مسـکونی، تجــاری، اداری و نیمـه صنعتـی گردیــده اســت.
بــا ورود دزدگیــر شرکت بیــواز بــه بــازار و بــا اســتقبال چشــمگیر کاربــران، مجموعــه ی بیــواز تصمیــم بــه تولیــد لــوازم جانبــی سیســتم هــای امنیتـی از قبیـل شـوک سنسـور، مگنـت سـیمی و بی سـیم، بلندگــو ، آژیــر، ریمـوت، چشـمی سـیمی و بـی سـیم و… گرفـت و تمامـی ایـن محصــولات را بـا رعایـت جنبـه هـای رقابتـی و اسـتاندارد جهانـی روانه بـازار سـاخت.
اهـداف و سیاسـت هـای شرکت بیـواز، تحقیـق و پژوهـش در عرصـه ی تولیـد محصــولات الکترونیکــی و الکتــرو مکانیکــی باکیفیــت و مطابــق بــا تکنولـوژی روز دنیـا مـی باشـد کـه ایـن امـر بـا تـلاش شـبانه روزی متخصصیــن و کارشناســان جــوان کشــور عزیزمــان محقــق گردیــده اســت.

  • ماژول های خریداری شده: نرم افزار CRM، فرم ساز، انبار،پیش فاکتور، انبار کالا مرکب، چت، انبار سریالی، پرونده، فاکتور، خزانه داری، حسابداری شرکتی فرادیس، حضوروغیاب یگانه، پورسانت، ورود و خروج پرسنل، فرآیند، ارسال و دریافت پیامک، باشگاه مشتریان، اعلامیه قیمت، گزارش ساز.

  • سال خرید نرم افزار CRM فرادیس : پاییز 1401

  • زمینه فعالیت :تحقیــق و بررســی بــر روی سیســتم هــای حفاظتــی و امنیتــی موجـود و پـردازش نیازهـای مختلـف کاربـران موفـق بـه تولید سیسـتم اعـلان هشـدار (دزدگیر) هوشـمند و بـه روز.

  • نماینده CRM در شرکت بیواز : سرکارخانم فتحی

  • مدیر عامل: آقای مهندس غیوری

اهداف پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس : یک پارچه سازی اطلاعات و تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان جهت خدمات بیشتر به مشتریان موجودی کالاها و سریال کالاها، خزانه داری (دریافت -پرداخت)، ارسال و دریافت پیامک.

نقاط قوت: اهمیت قائل شدن برای مشتریان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان و نظم دهی به عملکرد سیستم و پرسنل، استفاده از پرونده جهت بایگانی اطلاعات مشتریان، استفاده از انبار برای کالاها، خزانه داری برای امورحسابداری ها، گزارش ساز (گرفتن گزارشات مورد نیاز )، استفاده از مازول اعلامیه قیمت و باشگاه مشتریان.

امید قربانزاده پیاده ساز نرم افزار CRM فرادیس

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم؟

نرم افزار CRM فرادیس در جذب مشتری جدید و نگه داشتن مشتری قبلی به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم