آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در عارف کلینیک

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در عارف کلینیک  با هدف ارتباط مؤثر و کارامدتر با مشتری،ارائه خدمات بیشتر و پویاتر به مشتریان،داشتن پایگاه داده جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان در [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در وارنا زاگراس

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در وارنا زاگرس با داشتن پایگاه داده جهت گرفتن گزارشات متعدد و حسابداری کامل مشتریان در زمستان 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در آرون طب روشن

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در آرون طب روشن با هدف داشتن پایگاه داده جهت گرفتن گزارشات متعدد و حسابداری کامل مشتریان در پاییز 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در اسباب بازی چوبک

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در اسباب بازی چوبک با هدف ارتباط مؤثر و کارامدتر با مشتری، خدمات پس از فروش و اطلاع رسانی به مشتریان در زمستان 1400 توسط تیم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت اپل وین

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت اپل وین با هدف ارتباط مؤثر و کارامدتر با مشتری و داشتن پایگاه داده جهت گرفتن گزارشات متعدد در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت عایق پلاست

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت عایق پلاست با هدف خدمات پس از فروش در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. شرکت [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت سیما درمان طب

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت درمان طب سیما با هدف افزایش رضایت مشتریان، خدمات پس از فروش در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت پیشگامان شیمی

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت پیشگامان شیمی با هدف نظم دادن به فرآیند فروش و خدمات پس از فروش، ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیان ورنا

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیان ورنا با هدف خدمات پس از فروش ، ارتباط بهتر با مشتریان و افزایس سهم بازار توسط شیوه های نوین بازاریابی و فروش در [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت پترو سازه

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت پترو سازه با هدف جمع آوری اطلاعات کامل و دقیق از مشتریان و خدمات پس از فروش در تابستان 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در تجهیزات دندانپزشکی بهمنی

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در تجهیزات دندانپزشکی بهمنی با هدف ساماندهی اطلاعات مشتریان ، افزایش رضایت مشتریان، خدمات پس از فروش در پاییز 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت سپاهان اندیشه سازان آرون

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت سپاهان اندیشه سازان آرون با هدف ارتباط مؤثر و کارآمدتر با مشتری و داشتن پایگاه داده جهت گرفتن گزارشات متعدد در پاییز 1399 توسط تیم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی ایرفیل

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی ایرفیل با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در طنین مس

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در طنین مس سپیدان رفسنجان با  هدف منظم کردن فرآیندها در سازمان، بهبود ارتباطات  بین الملی و ... در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در صنایع پلیمر کاویان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در صنایع پلیمر کاویان با  هدف فروش مویرگی در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. شرکت فرادیس با [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بازرگانی نیکان

 آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بازرگانی نیکان با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت گهر گسترش

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت گهر گسترش با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی اوپال

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی اوپال با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیمیا تراواتک

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیمیا تراواتک با هدف جمع آوری اطلاعات جامع از مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در آزمون پلیمر سپاهان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی آزمون پلیمر سپاهان با هدف آرشیو نمودن فعالیتها در هر فرآیند، نظارت و گزارش بر فرآیندهای انجام شده در بهار 1400 توسط تیم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در صبا صنعت آژینه

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت صبا صنعت آژینه با هدف شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌ها  در پاییز 1400 توسط تیم استقرار نرم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بهنومد

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بهنومد با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در موسسه نوای مهر سپاهان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در موسسه نوای مهر با هدف هماهنگی و اطلاع رسانی بهتر به هنرجویان و ایجاد باشگاه مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در فروشگاه سبحان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در فروشگاه سبحان با هدف نظم دادن به فرآیند فروش و خدمات پس از فروش، ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار [...]