آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی ایرفیل

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی ایرفیل با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در طنین مس

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در طنین مس سپیدان رفسنجان با  هدف منظم کردن فرآیندها در سازمان، بهبود ارتباطات  بین الملی و ... در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در صنایع پلیمر کاویان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در صنایع پلیمر کاویان با  هدف فروش مویرگی در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. شرکت فرادیس با [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بازرگانی نیکان

 آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بازرگانی نیکان با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت گهر گسترش

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت گهر گسترش با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی اوپال

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی اوپال با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیمیا تراواتک

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت کیمیا تراواتک با هدف جمع آوری اطلاعات جامع از مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در آزمون پلیمر سپاهان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت مهندسی آزمون پلیمر سپاهان با هدف آرشیو نمودن فعالیتها در هر فرآیند، نظارت و گزارش بر فرآیندهای انجام شده در بهار 1400 توسط تیم [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بهنومد

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بهنومد با هدف ارتقاء خدمات پس از فروش و ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در موسسه نوای مهر سپاهان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در موسسه نوای مهر با هدف هماهنگی و اطلاع رسانی بهتر به هنرجویان و ایجاد باشگاه مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در فروشگاه سبحان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در فروشگاه سبحان با هدف نظم دادن به فرآیند فروش و خدمات پس از فروش، ارتباط دو طرفه با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ذرخش نیرو

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ذرخش نیرو با هدف منظم کردن فرآیندها در سازمان، افزایش رضایت مشتریان، خدمات پس از فروش در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ایمن حفاظ

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ایمن حفاظ با هدف ایجاد نظم و یکپارچگی در اطلاعات مشتریان و ارتباط موثرتر با مشتریان در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت فنی مهندسی بست آسا آژیر

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بست آسا آژیر با جذب و حفظ عاملیت فروش در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت. [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ایرتویا قناد

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ایرتویا قناد با هدف حفظ ارتباط با مشتریان پس از خرید اتومبیل، کسب درآمد بیشتر از خدمات پس از فروش، ایجاد باشگاه مشتریان در [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت آریا نوین پارسه

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت آریا نوین پارسه با هدف چابک سازی سیستم بازاریابی و جلوگیری از فراموشی در پیگیری ها در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بینش ساز سپهر

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بینش ساز با هدف افزایش کیفیت خدمات، افزایش بهره وری تیم فروش و بازاریابی در پاییز 1399 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت آسمان ماشین آسیا

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت آسمان ماشین با هدف نظم دهی به سیستم بازاریابی و فروش، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در دپارتمان خدمات پس از فروش در زمستان 1397 [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت الکترو محرکه پارسیان

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت الکترو محرکه با هدف جلوگیری از فراموشی در پیگیری مناقصات - جا نماندن برخی از فعالیت ها - عدم یچیدگی فرآیند تولید در زمستان [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت احیاگران قلب صنعت آسیا (رویشگر)

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت رویشگر با هدف عدم بی نظمی در پیگیری سرنخهای فروش -جلوگیری از فراموشی پرسنل در پیگیری مشتریان - ارتقاء بخش پشتیبانی و خدمات پس [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ورق کار

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت ورق کار با هدف یافتن سرنخهای با ارزش و پیگیری به موقع آنها در پاییز 1399 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت [...]

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت فیوچر اسکای – راه تجار

آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت راه تجار با هدف پیگیری مشتریان - ارتقاء رتبه مشتریان و وفادارسازی مشتریان در زمستان 1398 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت [...]