در صورت وجود خطای  Bad Request 400 با توجه به مروگر خود طبق یکی از 3 عکس زیر  اقدام کنید.