برنامه بازاریابی چیست؟

برنامه بازاریابی (Marketing Plan) روشهای کاربرد منابع بازاریابی به منظور دستیابی به اهداف بازاریابی به کار می رود. این فرآیند ممکن است ساده به نظر برسد اما در واقع بسیار پیچیده است منابع و اهداف از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و به فراخور زمان تغییر می‌یابد.برنامه ریزی بازاریابی برای بخش بندی بازار، تشخیص موقعیت بازار، پیش بینی اندازه بازار و برنامه ریزی سهم بازار به کار می‌رود. برنامه بازاریابی فرآیندی تکرار پذیر و برنامه در حال اجرا، بازنگری و به روز خواهد شد.

چگونه یک برنامه بازاریابی بنویسیم؟

طراحی برنامه بازاریابی وظیفه کیست؟

وظیفه مدیر فروش طراحی، اجرا و بازنگری برنامه بازاریابی است. برنامه بازاریابی یکی از مهمترین نقش های مدیریت و وظیفه اصلی مدیر فروش است. پلن بازاریابی باید خوش آتیه‌ترین فرصتهای کسب و کار را برای شرکت شناسایی، طراحی و برنامه‌ریزی کند.
برنامه بازاریابی به دقت بیان می‌کند که چه کسی، چه کاری را، در چه زمانی، کجا و چطور انجام دهد تا به هدفهای خود برسد.
یک پلن بازاریابی همه جانبه می‌تواند برگرفته از چند پلن بازاریابی کوچکتر برای محصولات یا حوزه‌های جداگانه باشد پلن بازاریابی می‌تواند در شرایط و زمان خاصی تهیه شده باشد و این برنامه قابل اصلاح نیز هست.

فروش چیست؟

ترغیب مشتری به خرید محصول که موجب سفارشهای روزانه می گردد. فروش یکی از جنبه های فرآیند بازاریابی است. بازاریابی فرآیندی است که بین تواناییهای شرکت و نیازهای مشتری تعادل ایجاد می کند و این تعادل سازی تحت کنترل شخص یا شرکتی نیست و پیوسته در حال تغییر است و باید به طور مستمر بر آن نظارت کرد به همین دلیل برنامه‌ریزی بازاریابی فرآیند تکرار پذیر است.

1-اهداف شرکت را تعیین کنید

اهداف سازمانی به وسیله مدیریت ارشد تعیین می‌شوند و ممکن است در دستور کار شما قرار نداشته باشند. باوجود این، شما باید از اهداف سازمانی شرکت خودتان اطلاع داشته باشید و بهتر است برنامه نهایی در راستای آنها باشد.

2-تحقیق بازاریابی بیرونی را انجام دهید

از آنجایی که شرکتها در محیط بازاریابی ایجاد می‌شوند و شروع به کار می‌کنند، نخستین گام در تدوین برنامه بازاریابی، انجام تحقیق در آن محیط است.تحقیق ابتدا در خود محیط صورت می‌گیرد و سپس اطلاعات جمع آوری شده در محیط بازاریابی محصولات تحلیل می‌شود.

3-تحقیق بازاریابی درونی را انجام دهید

چه بسا اطلاعات گذشته موجود در محیط داخل، مهمتر از اطلاعات عام بازار باشداین اطلاعات ممکن است داده های فروش، سفارش و داده های سود خالص، حاشیه سود مرتبط با محصولات و مناطق برنامه مورد نظر باشد. این اطلاعات باید در محیط، به شکل سهام بازار و بر اساس منطقه جغرافیایی و نوع صنعت برای تک تک محصولات و کل آنها قرار گیرد.

4-تحلیل SWOT را انجام دهید

وقتی تمام اطلاعات و نظرهای کارشناسی از طریق تحقیق بازار جمع آوری شد، باید به شیوه ای تجزیه و تحلیل و ارایه شوند که به اتخاذ بهترین تصمیمات کمک کنند. این کار را می‌توان از طریق انتخاب اطلاعات کلیدی و تجزیه و تحلیل SWOT انجام داد.

تحلیل SWOT چیست؟

تحلیل SWOT یک ابزار مدیریتی است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک شرکت یا یک پروژه استفاده می‌شود. SWOT مخفف Strengths (قواعد)، Weaknesses (ضعف‌ها)، Opportunities (فرصت‌ها) و Threats (تهدیدها) است. این تحلیل به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بتوانند با دقت بیشتری به مزیت‌های خود، نقاط ضعف، فرصت‌های موجود و تهدیدهایی که ممکن است با آن‌ها مواجه شوند، نگاه کنند.

در این تحلیل:

  1. قواعد (Strengths): عواملی هستند که به شرکت یا پروژه قدرت و مزیت می‌بخشند. این ممکن است شامل مزیت‌های رقابتی، دارایی‌ها، تجربه، مهارت‌ها و منابع شرکت باشد.
  2. ضعف‌ها (Weaknesses): نقاطی هستند که شرکت یا پروژه آن‌ها را به چالش کشیده است. این می‌تواند شامل نقاط ضعف در محصولات، ساختار سازمانی، مهارت‌های کارکنان و محدودیت‌های مالی باشد.
  3. فرصت‌ها (Opportunities): شرایط محیطی یا بازاری که می‌توانند به نفع شرکت یا پروژه باشند. این ممکن است شامل بازارهای جدید، تغییرات در نیاز مشتریان، تکنولوژی‌های جدید و تغییرات قوانینی باشد.
  4. تهدیدها (Threats): عواملی هستند که ممکن است برای شرکت یا پروژه خطر و تهدید ایجاد کنند. این می‌تواند شامل رقابت شدید، تغییرات در محیط قانونی، نوسانات بازار و تغییرات فناوری باشد.

با تجمیع این چهار عنصر، شرکت یا پروژه می‌تواند به تصمیماتی که بر اساس شناخت دقیق‌تر از وضعیت خود گرفته می‌شود، دست یابد. این تحلیل ابزاری مفید برای برنامه‌ریزی استراتژیک، ارتقاء عملکرد و ایجاد راهبردهای مؤثر است.

5-فرضیه سازی کنید

برنامه خود ،مبتنی بر مجموعه ای از فرضیه های کاملا قابل درکی است که به عوامل اقتصاد خارجی و نیز عوامل تکنولوژیکی و رقابتی مرتبط هستند

6-اهداف بازاریابی را تعیین و نتایج قابل انتظار را برآورد کنید

گام بعدی ،کلید کل فرآیند بازاریابی است.تعیین اهداف بازاریابی، این همان چیزی است که شما می‌خواهید به آن دست یابید. اهداف بازاریابی، فهرست اهدافی است که باید به آن دست یافت، اهدافی که بر حسب دریافت سفارش، حجم مبادلات فروش، سهم بازار و سود به صورت کمی تعیین شوند.

7-استراتژیهای بازاریابی و برنامه های اقدام ایجاد کنید

استراتژیهای بازاریابی روشهایی هستند که شما را قادر به دستیابی به اهداف بازاریابی تان می‌سازند.آنها به چهار عنصر بازاریابی، یعنی محصول، قیمت، ترویج ومکان مربوط می‌شوند.برای هر یک از اهداف،استراتژی ها باید با توجه به تک تک این عناصر توسعه یابند.شما باید نشان دهید کدامیک از استراتژی های تدافعی، توسعه یا حمله و یا ترکیبی از این استراتژی ها را اتخاذ کرده اید.

  1. استراتژی مربوط به محصولات
  2. استراتژی مربوط به قیمت
  3. استراتژی مربوط به تبلیغات و ترویج
  4. استراتژی مربوط به توزیع

8-برنامه بازاریابی را تعریف کنید

تعریف برنامه ها به آن معناست که معلوم کنیم چه کسی، چه چیزی را، چه وقت، کجا و چگونه انجام می‌دهد.

9- بودجه را تعیین کنید

می توان اهداف را تعیین و استراتژیها و برنامه های اقدام را مشخص کرد، اما باید مقرون به صرفه باشند.تعیین بودجه، منابع مورد نیاز برای انجام برنامه را تعریف و مقدار هزینه و همچنین مخاطرات مالی احتمالی را مشخص می‌کند

10- برنامه بازاریابی را بنویسید

وقتی تمام این مراحل انجام شد، در موقعیتی هستید که برنامه مکتوب را آماده کنید.برنامه مکتوب فقط باید شامل اطلاعات کلیدی باشد که لازم است تفهیم شوند.

11- برنامه بازاریابی را تفهیم کنید

اگر برنامه برای کسانی که آن را اجرا خواهند کرد به درستی تفهیم نشود، با شکست مواجه خواهد شد.پس به جای اینکه یک نسخه از برنامه بازاریابی به پرسنل دهید اگر مشارکت کنندگان در تهیه برنامه مشارکت داشته باشند برنامه بازاریابی برنامه ما به جای برنامه من خواهد بود و بیشتر در اجرای آن کمک خواهند کرد.برنامه بازاریابی یک سند محرمانه و حساس است که به شدت مورد توجه رقبا است.برنامه بازاریابی باید در اختیار افراد مطمئن سازمان قرار گیرد

12- برنامه را بازبینی و بروز کنید

شرایط و موقعیتها تغییر خواهند کرد و برنامه باید به طور منظم با در نظر گرفتن موقعیتهای متغییر، بازنگری شود. بعد از نوشتن برنامه بازاریابی و ارائه آن، حال زمان اجرا رسیده است و کم کم نتایج آن را مشاهده می‌کنید.باید به مرور بر پیشرفت کار نظارت داشته باشید و تغییرات اعمال کنید.