در حالت استفاده نرم افزار CRM فرادیس به صورت ابری هیچ هزینه اضافی بابت پشتیبانی پرداخت نمی‌شود و کاملا رایگان است.

خدمات حضوری نرم افزار CRM فرادیس شامل هزینه می‌باشد.

در حالتی که نرم افزار نرم افزار CRM فرادیس به صورت لوکال روی سرور مشتری نصب شده است پشتیبانی برای شش ماه اول رایگان است ( مگر زمانی که مشتری نیازمند خدمات حضوری است) و پس از شش ماه اول پشتیبانی با عقد قرارداد پشتیبانی یکساله ممکن خواهد بود .

در صورت تمدید نکردن قرارداد پشتیبانی نرم افزار CRM فرادیس شما از کار نخواهد افتاد و شما می‌توانید با آن براحتی کار کنید. و از فیلمهای آموزشی متنوع نرم افزار جهت کار با نرم افزار استفاده نمایید.