شما به قسمت کاربران رفته و لیست کامل کاربران را انتخاب می نمایید، در این قسمت لیست کلیه کاربران برای شما نمایش داده می شود شما با برداشتن تیک کنار کاربر و زدن دکمه ثبت، کاربر را غیر فعال می نمایید، و در صورتی که کاربری غیر فعال بوده و می خواستید مجدد فعالش نمایید با رفتن به لیست کاربران و زدن تیک کنار کاربر و ثبت، کاربر مجددا فعال شده و به فعالیت خود را در CRM می تواند ادامه بدهد.

لیست-کاربران